نشریه یزدآوا- سال78                                          نشریه یزدآوا- ویژه نامه سازمان اتوبوسرانی دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره اول ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره اول
 نشریه یزدآوا- سال79 نشریه یزدآوا- ویژه نامه سازمان پارکها دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره دوم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره دوم
 نشریه یزدآوا- سال80 نشریه یزدآوا- ویژه نامه زیباسازی دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره سوم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره سوم
 نشریه یزدآوا- سال81 نشریه یزدآوا- ویژه نامه خیابان امام خمینی (ره)                                دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره چهارم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره چهارم
 نشریه یزدآوا- سال82 نشریه یزدآوا- ویژه نامه روز جهانی کودک دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره پنجم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره پنجم
 نشریه یزدآوا- سال83 نشریه آوای شهر یزد - ویژه نامه نوروز 96(شماره دهم) دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره ششم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره ششم
 نشریه یزدآوا- سال84   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره هفتم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره هفتم
 نشریه یزدآوا- سال85   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره هشتم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره هشتم
 نشریه یزدآوا- سال86   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره نهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره نهم
 نشریه یزدآوا- سال87   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره یازدهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره دهم
 نشریه یزدآوا- سال88   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره دوازدهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره یازدهم
 نشریه یزدآوا- سال89   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره سیزدهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره دوازدهم
 نشریه یزدآوا- سال90   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره چهاردهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره سیزدهم
 نشریه یزدآوا- سال91   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره پانزدهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره چهاردهم
 نشریه یزدآوا- سال92   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره شانزدهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره پانزدهم
 نشریه یزدآوا- سال93   دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره هفدهم ماهنامه الکترونیکی مبشران شماره شانزدهم
    دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره هیجدهم  
    دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره نوزدهم  
    دوهفته نامه آوای شهر یزد- شماره بیستم