شهردار شهردار

 
 

شهردار یزد

مهندس محمدرضا عظیمی زاده