فرامرز رمضانی

 

 

شرح وظایف:

  • - مدیریت تهیه و اجرای مطالعات توسعه سرمایه گذاری شهر شامل شناسایی و امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری، شیوه های مختلف
  • - مشارکتی و تأمین مالی و نظایر آن در چارچوب برنامه راهبردی-عملیاتی توسعه شهر و شهرداری.
  • - بازاریابی شهری(برندسازی) به منظور رقابت با سایر شهرها و ارتقاء رتبه اقتصاد شهر.
  • - تدوین و مستندسازی فرآیند سرمایه گذاری و اطلاع رسانی عمومی.
  • - شناسایی، ترغیب و ارائه بسته های تشویقی به مردم و سرمایه گذاران خارجی.
  • - استفاده از شیوه های نوین و کارآمد برای جذب سرمایه در جهت تحقق فرصت های سرمایه گذاری از قبیل برگزاری یا حضور در همایش ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی مرتبط، ایجاد بانک اطاعات سرمایه گذاران و رتبه بندی آنها.
  • - مدیریت تهیه و اجرای طرح های خصوصی سازی در شهرداری.
  • - استفاده از منابع و ابزارهای مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیرقرضی(سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط.
  • - بهره برداری از ظرفیت های مؤسسات پولی، مالی و اعتباری مجاز، صندوق توسعه سرمایه گذاری، شرکت های سهام پژوه، بیمه ها، صندوق ها و بنگاه های سرمایه گذاری مورد تأیید سازمان بررسی و اوراق بهادر در جهت توسعه اقتصاد شهر.