رئیس اداره حراست رئیس اداره حراست

محمد حسن رحيمي نژاد

کارشناس مدیریت صنعتی