علی زارع

کارشناس کشاورزی

 
تاريخچه سازمان
اين سازمان بطور مستقل در سال 1372 با هدف ارائه خدمات وانجام امور مربوط به متوفي(تغسيل، تكفين، تدفين و...)تأسيس گرديده است ودرحال حاضر با 5 كارمند، 22 كاگر و27 نيرو از بخش خصوصي فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
- برنامه ريزي وتعيين خط مشي در امور مربوط به آرامستانها ي شهر
- ايجاد وتوسعه ويا نظارت براحداث آرامستانهاي مورد نياز با هماهنگي سازمانهاي ذيربط
- بهره برداري ويا نظارت برطرز استفاده از آرامستانهاي احداث شده وانتظام آرامستانها
- انجام ترتيبات لازم جهت حمل، تغسيل، تكفين، تدفين وانجام مراسم وتشريفات مذهبي اموات مسلمين